คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) ซึ่งกำหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด