ข้อสอบวิชานาฏศิลป์

1. องค์ประกอบของดนตรีข้อใดทำให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ 

            ก. ลีลาของการสวนจังหวะ                                    ข. ความช้า-เร็วของจังหวะ

            ค. ความหนัก-เบาของจังหวะ                                ง. ถูกทุกข้อ

2. ญาญ่านั่งฟังเพลงนิ่ง ๆ มองออกไปนอกหน้าต่าง นักเรียนคิดว่าญาญ่ากำลังฟังเพลงที่กำลังให้อารมณ์ใด

            ก. อ่อนโยน                    ข. โศกเศร้า                    ค. อ่อนหวาน                  ง. ถูกทุกข้อ

3. เนื้อหาของเพลง ทำให้เกิดอารมณ์ใด

            ก. อารมณ์เศร้า                                                   ข. อารมณ์สนุกสนาน

            ค. อารมณ์อ่อนหวาน                                           ง. ถูกทุกข้อ

4. เนื้อหาของบทเพลงที่ดีมีคุณภาพคือข้อใด

            ก. มีเนื้อหาที่จดจำง่าย                                         ข. มีความเป็นเอกภาพ     

ค. มีความหมายเข้าใจง่าย                                     ง. ถูกทุกข้อ

5. เกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านองค์ประกอบของดนตรีพิจารณาจากข้อใด

            ก. ทำนองเพลง                                                    ข. การประสานเสียง       

            ค. ลีลาจังหวะของดนตรี                                        ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดสัมพันธ์กัน

            ก. อารมณ์เศร้า/โยกตัวเร็ว ๆ ตามเพลง                  ข. อารมณ์เหงา/ดีดนิ้วเร็ว ๆ ตามเพลง

            ค. อารมณ์รื่นเริง/ผงกศีรษะเร็ว ๆ ตามเพลง ง. อารมณ์อ่อนหวาน/นั่งเหม่อลอยอยู่นิ่งๆ

7. การแสดงท่าทางแทนคำพูดและใช้แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกและอิริยาบถต่างๆเรียกว่าอะไร

            ก. ภาษาท่า                    ข. นาฏยศัพท์                  ค. ภาษานาฏศิลป์          ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดหมายถึงการตีบทหรือการรำตีบท

            ก. การแสดงท่ารำเพื่อสื่อความหมายระหว่างผู้ชมกับผู้แสดง

           ข. เป็นการทำบทบาทของตัวละครแทนคำพูดประกอบทำนองดนตรี

           ค. ท่าที่ใช้เลียนแบบมาจากธรรมชาติ 

           ง. ถูกทุกข้อ

9.        จากภาพคือภาษาท่าใด

            ก. ท่าอาย                  ข. ท่าดีใจ ค. ท่าเสียใจ               ง. ท่าร้องไห้

10.   จากภาพคือภาษาท่าใด

           ก. ท่าอาย                   ข. ท่าดีใจ                            ค. ท่าเสียใจ                ง. ท่าร้องไห้

11. อุปกรณ์สำคัญในการแสดงเต้นกำรำเคียวคืออะไร

           ก. เคียว- ต้นข้าว             ข. มีด-ต้นข้าว                  ค. เคียว-ต้นหญ้า            ง. มีด-ฟางข้าว

12. ข้อใดเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้

            ก.ฟ้อนเงี้ยว                    ข.รำโทน                         ค.เซิ้งสวิง                      ง.มโนราห์

13. ผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างและความคิดในบทละครให้ผู้ชมได้รับรู้ คือใคร

            ก. ผู้ชม                          ข. ผู้แสดง                       ค. ผู้กำกับ                     ง. ผู้วิจารณ์

14. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการจัดการแสดงต่าง ๆ คือข้อใด

            ก. ผู้ชม                          ข. ผู้แสดง                       ค. ผู้กำกับ                     ง. ผู้วิจารณ์

15. ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่เรียกว่าหัวหน้าคณะ หมายถึงใคร

            ก. ผู้กำกับเวที                 ข. ผู้กำกับการแสดง          ค. ผู้อำนวยการแสดง      ง. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ