ข้อสอบวิชาโครงงาน

1. โครงงาน หมายถึง    
ก. การเรียนรู้โดยไม่มีการวางแผน    
ข. การเรียนรู้โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
ค. การเรียนรู้โดยไม่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
ง. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาสิ่งที่สนใจและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

2. ข้อใด ไม่เกี่ยว ข้องกับกิจกรรมการทำโครงงาน    
ก. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
ข. เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้    
ค. เน้นการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์    
ง. เน้นการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

3. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะสำคัญของโครงงาน   
ก. ผู้สอนเป็นผู้สรุปองค์ความรู้   
ข. ผู้เรียนวางแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ   
ค. ผู้เรียนเป็นผู้เลือกวิธีการเรียนและแหล่งเรียนรู้   
ง. ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ หรือต้องการคำตอบในเรื่องที่สงสัย

4. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์   
ก. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบ   
ข. ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน   
ค. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม   
ง.  ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8. ข้อใดไม่ใช่โครงงานวิทยาศาสตร์   
ก. อุณหภูมิน่าจะมีผลต่อการละลายของน้ำตาล   
ข. ความเข้มข้นของเกลือมีผลต่อการลอยของไข่ไก่   
ค. ความเข้มของแสงมีผลต่อการบานของดอกไม้   
ง. การบริการที่ดีมีผลต่อจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

9. โครงงานวิทยาศาสตร์ มีกี่ประเภท   
ก. 3 ประเภท               
ข. 4 ประเภท   
ค. 5 ประเภท               
ง. 6 ประเภท

10. ด.ญ.หน่อยกับนิด เดินดมดอกไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้วจดข้อมูลของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ถ้าจะนำข้อมูลนี้ไปทำ
โครงงาน จะทำโครงงานประเภทใด   
ก. ทฤษฏี                     
ข. การทดลอง   
ค. สิ่งประดิษฐ์               
ง. สำรวจรวบรวมข้อมูล 

11. โครงงานที่นำเอาหลักการ กฎ แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ คือโครงงานประเภทใด   
ก. โครงงานประเภททดลอง     
ข. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล    
ค. โครงงานประเภททฤษฎี    
ง. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

12.ขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน คือข้อใด     
ก. การนำเสนอและแสดงโครงงาน             
ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน     
ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ              
ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล     

18.นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงาน    
ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น    
ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วางเอาไว้     
ค. มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนทำตามความถนัด    
ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

19. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน    
ก. การเขียนรายงาน        
ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน    
ค. การนำเสนอและแสดงโครงงาน             
ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

20. การดำเนินการทำโครงงาน ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด
   1. การเขียนรายงาน
   2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
   3. การนำเสนอและการแสดงผลงาน
   4. การลงมือทำโครงงาน
   5. การเลือกหัวข้อที่จะทำ
   6. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ก. 5 2 6 4 1 3
ข. 5 6 2 4 3 1 
ค. 5 1 3 2 4 6
ง. 5 1 2 6 4 3